Algemene Voorwaarden

Kids Awareness Club

Versie mei 2018

Download hier de ALGEMENE VOORWAARDEN Kids Awareness Club - mei 2018 of lees de voorwaarden hieronder.


of scroll naar beneden voor:


Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 Offerte, aanbieding, totstandkoming overeenkomst

Artikel 4 Lidmaatschap

Artikel 5 Duur lidmaatschap

Artikel 6 Wijziging

Artikel 7 Annulering

Artikel 8 Tarieven

Artikel 9 Betalingen

Artikel 10 Rechten en plichten Klant

Artikel 11 Rechten en plichten KAC

Artikel 12 Overmacht

Artikel 13 Aansprakelijkheid schade

Artikel 14 Klachten

Artikel 15 Intellectueel eigendom

Artikel 16 Bijzondere bepalingen

Artikel 17 Garantie en herroeping

Artikel 18 Verplichtingen bij herroeping

Artikel 19 Uitoefening van het herroepingsrecht

Artikel 20 Geschilbeslechting

Artikel 1 Definities

KAC: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “KAC” de Kids Awareness Club, gevestigd te Driebergen, KvK-nummer 69435235.


Klant: De wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant.


Diensten: De door KAC te verlenen diensten. Dit is inclusief maar niet beperkt tot wat is beschreven op www.kidsawarenessclub.nl. Hieronder valt ook het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de Systemen. Dit gaat uitsluitend via een browser met het doel gebruik te maken van de Kids Awareness Club leden website. Onder Diensten valt ook een opdracht op grond waarvan KAC zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de Klant werkzaamheden voor Klant verricht en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen KAC en de Klant op grond waarvan KAC aan Klant Diensten verleent.


Systeem: Door KAC beheerde leden website waarmee zij aan de Klant de Diensten verleent inclusief community en content.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van Diensten, producten en goederen, door of namens KAC waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door KAC ingeschakelde derden in verband met de opdracht.


KAC is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.


Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat KAC tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde overeenkomstbedrag zal pro rato worden gerestitueerd.


Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze Algemene Voorwaarden en is ook te vinden op www.kidsawarenessclub.nl .


Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offerte, aanbieding, totstandkoming overeenkomst.

Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is aangegeven.


KAC kan niet aan haar offerte of aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


KAC kan niet garanderen dat het product naar keuze bij een vrijblijvend aanbod beschikbaar is op het moment dat een aanbod wordt aanvaard.


Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


De Overeenkomst tussen KAC en Klant komt tot stand:
  • door te klikken op de bestelknop of downloadknop in de laatste stap van het registratieproces.
  • bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.
  • door schriftelijke toestemming van Klant

KAC heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

Artikel 4 Lidmaatschap

KAC verleent aan de Klant per Overeenkomst afgesproken Diensten en gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst tenzij een andere datum is overeengekomen.


Het gebruiksrecht van het Systeem is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht ter beschikking van een derde te stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik. Dus niet voor commerciële doeleinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


Per Dienst en/of Overeenkomst wordt er toegang verleend tot specifieke delen content en toegang verleent tot specifieke delen van de community.


Het Systeem, inclusief community en content, is 24/7 beschikbaar gedurende het lidmaatschap.

Artikel 5 Duur lidmaatschap

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


De duur van een abonnement varieert per wens van de Klant.


Een abonnement heeft de minimale loopduur van een maand en word stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door klant.


Een strippenkaart is alleen geldig vanaf de dag van aankoop tot een aantal weken later te berekenen door aantal strippen op kaart met twee de vermenigvuldigen.


Na afloop van de Overeenkomst zal klant de toegang tot Systeem worden ontzegd tenzij anders vooraf overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aan.


KAC behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door KAC wordt gewijzigd, heeft Klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging zich kosteloos in te schrijven voor een workshop een later moment of de workshop te annuleren. In geval van annulering zal KAC het betaalde bedrag binnen 7 werkdagen retourneren aan Klant.

Artikel 7 Annulering

Opzegging van abonnement dient ten minste 30 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend door het invullen van het opzegformulier op de website.


Bij verhindering voor een workshop of training is het mogelijk om, in overleg met KAC, het aangekochte toegangsbewijs over te dragen.


Annulering door de Klant voor een workshop of training is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 15 dagen resulteert in betaling van 75% van het geoffreerde bedrag en bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Annulering door de Klant voor een overeengekomen les met gebruik van een strippenkaart dient uiterlijk 12 uur voor aanvang schriftelijk plaats te vinden. Annulering binnen 12 uur resulteert in een verloren les.


In geval KAC is verhinderd voor een afgesproken les, workshop of training, wordt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang kenbaar gemaakt aan de Klant. In overleg zal een nieuwe datum worden overeen gekomen.


In geval van een wijziging als genoemd in lid 3 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan KAC.


In geval KAC is ingehuurd volgens een Overeenkomst en de Overeenkomst geannuleerd wordt, is KAC gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen. Dit is inclusief de gemaakte uren, aangeschafte materiaal en overige kosten.

Artikel 8 Tarieven

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Hieronder vallen reis- verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


KAC is een particuliere praktijk. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, waardoor de kosten voor eigen rekening komen. KAC is geen therapeut of arts en zal zich ook nimmer in die hoedanigheid voordoen.


De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. KAC is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan de Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.


Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een door KAC kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs dan kan de Klant schriftelijk of per e-mail op zeggen. De Klant is gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst op te zeggen vanaf de door KAC genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 9 Betalingen

KAC is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


Abonnementen worden per maand, kwartaal of jaar voorafgaande aan de periode betaald per automatische incasso en gefactureerd. Met het afsluiten van een abonnement ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele abonnementsperiode gebruik wordt gemaakt van de diensten.


Workshops en strippenkaarten dienen in zijn geheel vooraf betaald te worden.


Een training dient in zijn geheel vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.


Betaling van de Klant dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.), tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.


Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.


In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van KAC op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Rechten en plichten Klant

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan KAC.


Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. KAC zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.


Klant vrijwaart KAC voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.


Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het Systeem en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door KAC mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal de Klant bij het gebruik van het Systeem:

  • geen gegevens plaatsen op community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen.
  • geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  • geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  • zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam aan derden. De Klant zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
  • alle aanwijzingen van KAC die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de Diensten en/of het Systeem van KAC.


Artikel 11 Rechten en plichten KAC

KAC spant zich in om de Diensten en het Systeem continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten en het Systeem te allen tijde beschikbaar zijn.


KAC voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.


De website van KAC dient ter informatievoorziening en kan te allen tijde, zonder aankondiging, gewijzigd worden. KAC zal te allen tijde proberen nauwkeurige en actuele informatie op de website beschikbaar te hebben, maar kan niet garanderen dat de beschikbare informatie altijd juist en up to date is.


KAC heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Het staat KAC te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen. Dit indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

KAC behoudt zich het recht de Klanten die door hun gedrag het verloop van les/workshop/training belemmeren of bemoeilijken uit te sluiten van verdere deelneming aan de desbetreffende of toekomstige les/workshop/training. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende les/workshop/training onverlet.


KAC behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de ledensite te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde per e-mail en het Systeem aan klant worden gecommuniceerd.


KAC kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met elementen die nieuwe functionaliteiten bevatten. Nieuwe elementen die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze elementen dient hij hierover nadere afspraken te maken met KAC.

Artikel 12 Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van KAC in de nakoming van enige verplichting jegens de Klant niet aan haar kan worden toegerekend, in geval een van de wil van KAC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.


Indien een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van KAC jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Artikel 13 Aansprakelijkheid schade

KAC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. KAC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. KAC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


KAC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.


Bepaalde informatie en inspiratie op de website van KAC is afkomstig van derde bronnen. Een link naar een derde website is bedoeld ter gemak van de gebruiker. KAC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. 


In het geval dat KAC een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel 2 x het bedrag dat door KAC in rekening is gebracht aan klant.


De klant vrijwaart KAC tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 14 Klachten

De klant is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten en goederen binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken aan KAC. Zij streeft ernaar binnen 60 uur op klachten te reageren.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


Artikel 15 Intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt KAC alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes en beschikbaar gestelde content.


De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van KAC worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.


KAC heeft het recht de door de uitvoering van een les, workshop of Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.


Het is klant niet toegestaan video- of geluidopnames te maken tijdens een workshop. Wanneer KAC zelf opnames maakt tijdens een workshop, zullen deze worden gedeeld met de deelnemers.


Wanneer de Klant foto’s wil maken tijdens een workshop is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de workshop duidelijk zichtbaar is, zijn enkel voor eigen gebruik van de klant. Het is klant enkel toegestaan deze beelden online te verspreiden met toestemming van KAC en alle personen zichtbaar op de foto.

Artikel 16 Bijzondere bepalingen


Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de Privacyverklaring.


KAC of Anna van Remundt is geen gekwalificeerd arts of therapeut. In geval van gezondheidsklachten bij kinderen wordt u aangeraden een arts te raadplegen.


KAC geeft geen garanties tot verbetering van bewustzijn of de ouder-kind band. KAC doet haar uiterste best een scala aan suggesties te bieden, maar is niet aansprakelijk voor het eindresultaat.


KAC ontvangt voor sommige producten een vergoeding via een partner affiliatiesysteem. KAC is niet aansprakelijk voor diens website, aankoop of de klachten met producten aangeschaft bij derden.

Artikel 17 Garantie en herroeping

De Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de Overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van een fysiek product te ontbinden. KAC heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.


De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft aangekocht.


De bedenktijd geldt ook voor de aanschaf van online Diensten, waaronder de online abonnementen en E-books.

Voor lessen geldt dat de Klant een gratis les kan volgen voordat een abonnement of strippenkaart wordt afgesloten.

Artikel 18 Verplichtingen bij herroeping

De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.


Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

KAC stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.


KAC vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 19 Uitoefening van het herroepingsrecht

De Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan KAC dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.


Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de Klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.


De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de Klant.


De kosten van het terugzenden van het product komt voor rekening van de Klant.

Artikel 20 Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KAC en betrokken derden 12 maanden.